ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Mange stemmer har blitt hørt

Gjennom en bred medvirkningsprosess har vi fått innspill til hvordan Lillestrøm NXT kan bli en levende bydel som det er godt å bo, leve og jobbe i.

På oppdrag for Stiftelsen NOVA Spektrum gjennomførte Leva Urban Design høsten 2021 en større  medvirkningsundersøkelse for å forstå mer om hvordan både besøkende og innbyggerne i Lillestrøm ser på en endring av messeområdet, og hvilke tilbud de ønsker mer av. Undersøkelsen ble gjennomført digitalt på grunn av smitterestriksjonene under pandemien. Gjennom undersøkelsen fikk vi en rekke innspill på hva som skal til for at området rundt NOVA Spektrum skal bli mer attraktivt i fremtiden.

Oppsummeringsrapporten som er basert på tilbakemeldingene fra mer enn 600 spurte, viser blant annet at det mange innbyggere i Lillestrøm ønsker seg mer av, er en kombinasjon av flere og bedre tilbud innen mat, kultur og handel og service. Dette er tilbud mange i dag reiser til Oslo for å gjøre nytte av, men der et bedre tilbud i egen by vil medføre økt bruk av eget nærområde.

Lillestrøm nxt i god prosess blant innbyggerne
Innbyggere i Lillestrøm ønsker seg mer av flere og bedre tilbud innen mat, kultur og handel og service. Illustrasjon fra planforslaget til prosjektet.

Mange av de spurte svarer også at området rundt NOVA Spektrum kan gjøres mer attraktivt gjennom å åpne mer opp mot Nitelva og de fine friluftsområdene som per i dag ligger nokså utilgjengelig til mellom RV 159 og elvebredden.

Et annet forhold som mange av deltakerne i undersøkelsen trekker frem, er ønsket om at det skal være et område for alle og at det bør være fokus på møteplasser og sosiale aktiviteter. Innspillene som fremkom gjennom undersøkelsen har vært premissgivende for arbeidet med utviklingen av den nye bydelen, og kommer på ulike måter til uttrykk i planforslaget som er utarbeidet for Lillestrøm NXT.

Les også: Et stort løft for sentrumsutviklingen i Lillestrøm

Målet med Lillestrøm NXT er å bygge en levende bydel med aktivitet, puls og liv fra morgen til kveld. Illustrasjon fra planforslaget til prosjektet.

Åpen dag med mer enn 150 fremmøtte

Som ledd i medvirkningsprosessen inviterte Stiftelsen NOVA Spektrum også innbyggerne i Lillestrøm kommune til åpen dag høsten 2022. I overkant av 150 fremmøtte deltok på arrangementet der det var lagt til rette for at alle kunne komme med konkrete innspill til planene for Lillestrøm NXT. I tillegg hadde Lillestrøm kommune en egen stand der deltagerne kunne medvirke i planene for ny Byutviklingsplan.  Åpen dag samlet både eksisterende og nye naboer, og ga en god mulighet for å gi direkte innspill.  Arkitekten fra A-Lab og Landskapsarkitekten fra So-La hadde en jevn pågang av deltakere som ville vite mer om planene og dele egne innspill.

Innspillene fra åpen dag har blitt tatt hensyn til på ulike måter i forbindelse med planforslaget for den nye bydelen.

God prosess blant befolkningen
Mange har kommet med sine innspill til hvordan Lillestrøm NXT kan bli en bydel som det er godt å bo, leve og jobbe i. Innspillene har vært viktige og verdifulle i forbindelse med utvikling av planene. Illustrasjon fra planforslaget for prosjektet.

Egen medvirkningsdialog med ungdomsrådet

En aldersgruppe som ofte faller litt utenfor i planleggingen av nye området, er ungdommer. Det har derfor vært viktig for oss å ha et ekstra bevisst forhold til denne gruppen. Representanter for ungdomsrådet i kommunen ble sommeren 2022 invitert til et eget arbeidsverksted der de fikk innsikt i planene og kunne komme med sine inntrykk og innspill til  nabolag og omgivelser. Tilbakemeldingene ga oss et fint innblikk i at ungdom har et annet ståsted enn voksne. Ungdommer har friheten til å velge hvor de vil oppholde seg. Å forflytte seg i sentrum er enkelt, men over litt avstander er ungdommer prisgitt offentlig transport  eller foreldre som kjører. Å få en god kobling mellom det nye sentrumsområdet og buss/jernbanestasjonen er derfor viktig. Ungdom velger også å «henge» der det er interessant å være.  Hva som gjør et område interessant er ikke nødvendigvis enkeltelementer, men at helheten «stemmer».  

Det er nyttig å se utviklingen av et nytt område med «nye øyne». Slik innsikt kan bidra til å gjøre Lillestrøm til en enda bedre by for unge.

Stiftelsen NOVA Spektrum vil rette en stor takk til alle som på en eller annen måte har deltatt i medvirkningsprosessen i forbindelse med Lillestrøm NXT. Dersom du ønsker å få tilsendt rapportene fra medvirkningsprosessen, kan du kontakte prosjektsjef Birgitte Aas Gaarder.