ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Store positive ringvirkninger

Lillestrøm NXT vil øke de samlede ringvirkningene betraktelig og gjøre det mulig for flere bedrifter og bransjer i nærmiljøet å lykkes.

Lillestrøm NXT vil ha stor positiv nærings- og samfunnsmessig betydning for Lillestrøm og regionen rundt. Basert på en gjennomgang av planene for utviklingen av den nye bydelen, anslår Menon at Lillestrøm NXT vil skape 2100 nye arbeidsplasser i kommunen og drøyt 2,5 milliarder kroner i årlig verdiskaping. Skatteinntektene til kommunen vil også sannsynligvis øke med et sted mellom 90 og 110 millioner kroner. 

Les også: Dette er Lillestrøm NXT >>

Hva forklarer ringvirkningseffektene? 

De store positive ringvirkningene har sammenheng med flere forhold:

For det første vil prosjektet kreve betydelige ressurser gjennom byggefasen. Dette gir opphav til stor etterspørsel etter både fagkompetanse, materiell og varer fra mange lokale bedrifter og leverandører.  Den anslåtte verdiskapingen i utbyggingsperioden er anslått til hele 2,9 milliarder kroner per år (Menon).

Lillestrøm med positive ringvirkninger
Lillestrøm NXT med sine nye og attraktive kontorlokaler vil tiltrekke seg enda flere bedrifter til Lillestrøm og styrke byens næringsliv ytterligere.

Flere bedrifter til Lillestrøm

I tillegg vil de nye og attraktive kontorlokalene tiltrekke seg flere bedrifter til Lillestrøm og styrke byens næringsliv. Dette gir økte skatteinntekter til kommunen. I følge Menon er relevante aktører som er forventet å etablere seg, blant annet IT-bedrifter, finansielle tjenester, rådgivning-/konsulenttjenester, arkitekter og ingeniører, med flere.

Økt næringsøkonomisk aktivitet på 2100 årsverk

Menon anslår at de samlede årlige sysselsettingseffektene av en økning i næringsøkonomisk aktivitet i Lillestrøm kommune er på om lag 2100 årsverk. De direkte effektene er på rundt 1 400 årlige sysselsatte, og representerer antall ansatte i Lillestrøm som jobber direkte i de bedriftene som flytter inn i de nye næringseiendommene. De indirekte effektene på 700 sysselsatte årlig sprer seg derimot i resten av landet og vil fordele seg mye bredere på næringer.

Verdiskapingseffekter på 2,5 milliarder 

Menon konkluderer med at den økte aktiviteten har årlige verdiskapingseffekter på 2,5 milliarder kroner. Disse fordeler seg på rundt 1,8 milliarder kroner i direkte effekter, og 700 millioner kroner i indirekte effekter.

Flere, bedre og mer varierte tilbud

Det oppstår også en stor positiv økonomisk effekt når den nye bydelen står ferdig. Etter ferdigstilling vil de nye innbyggerne i den nye bydelen bidra til økt aktivitet gjennom etterspørselsvirkninger som gir opphav til vekst i næringer som er viktige for Lillestrøm, og der det finnes enda større potensial for flere, bedre og mer varierte tilbud. Innbyggerne bidrar også med skatteinntekter til kommunen, og mange vil jobbe i bedrifter som er hjemmehørende i kommunen.

Lillestrøm, en god by å vokse opp i.
Målet med Lillestrøm NXT er å gjøre Lillestrøm til en enda bedre kommune å bo, leve og jobbe i.

Enda bedre kommune å bo, leve og jobbe i

Gjennom Lillestrøm NXT ønsker vi å legge til rette for at Lillestrøm skal være en enda bedre kommune å bo, leve og jobbe i. Dette gjør vi gjennom å bygge våre omgivelser i form av en grønn, levende og sentral møteplass.  De positive ringvirkningene Lillestrøm NXT genererer er i tråd med vårt overordnede formål om å være til for omgivelsene, og å skape og legge til rette for møteplasser som bidrar til økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon.