ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Oversikt over planområdet

Planene for Lillestrøm NXT omfatter de nære omgivelsene til NOVA Spektrum i Lillestrøm. Les mer om planenes avgrensninger og de ulike områdene i planen.  

Den samlede avgrensningen av planområdet for Lillestrøm NXT fremgår av den stiplede linjen i oversiktsbildet.

Lillestrøm-NXT-planområdet
Lillestrøm NXT planområde og illustrasjon.

Mot Nesgata i nord: Avgrensning er stort sett i eiendomsgrensen som tilsvarer dagens fortau. Noen steder avvikes dette, ettersom planen foreslår en ny veiføring for Nesgata mot Jernbanegata. Dette innebærer at dagens fortau og utforming må justeres. Dette er aktuelt for området nærmest Lillestrøm studentby. 

Mot Messeveien i øst: Avgrensning i kant på fortau.  

Mot riksveg 159 og Nitelva i syd: Avgrensning i eiendomsgrensen. Dette innebærer at man ikke endrer vegen. Samtidig innebærer dette at det er plass til et ekstra felt dersom veien utvides til 4 felt. 

Mot Jernbanegata i vest: Planforslaget inkluderer områder ut til Jernbanegata som blir berørt når et nytt torg skal etableres i området der Nesgata i dag møter Jernbanegata. Planen omfatter også etablering av et nytt kryss mellom Jernbanegata og Nesgata.  

Beskrivelse av områdene

Området mot Nesgata

I denne delen av planområdet har NOVA Spektrum behov for å erstatte deler av dagensparkeringskapasitet som tas i bruk til andre formål i forbindelse med planene for Lillestrøm NXT. Dette løses ved å bygge parkering over dagens riggområde. Dermed må også bebyggelsen mot Nesgata endres. Her foreslås det næringslokaler i plan 1 og 2 som kan inneholde servicefunksjoner for messer og arrangement, mens det i etasjene over kan etableres nye boliger. Bebyggelsen er utformet for å møte småhusbebyggelsens behov på andre side av gaten. Det er lagt vekt på å finne en unik og flott arkitektur.

Området østover mot Nesa

I området østover mot Nesa er det planlagt en ny utstillingshall i kombinasjon med boliger. Dette vil gi Messeveien en tosidig bebyggelse med boliger og aktivitet, samtidig som messetilbudet opprettholdes og utvikles.

Området mot riksveg 159 og Nitelva

I området mot riksveg 159 og Nitelva foreslås det næringsarealer i plan 1 og boliger i etasjene over. Bebyggelsen er ikke plassert parallelt med vegen, og dermed skapes det små plasser lang bebyggelsen. Mellom byggene kan man gå inn til gårdsrommet for boligene. Dersom bilene fortsatt skal kjøre i 70km/t på riksvegen, så må bebyggelsen skjermes med en støyskjerm. Det er imidlertid vanlig å sette ned farten i tettbebygde strøk, og med 50 km/t så vil det ikke være behov for en støyskjerm.    

Området mot vest

I området mot vest planlegger Thon Hotel Arena en utvidelse, og NOVA Spektrum river noe av dagens bygg for å skape et helt nytt bytorg. Mot dette bytorget plasseres hovedinngangen til NOVA Spektrum sammen med den nye Byscenen. Bytorget blir en ny plass som samler aktivitetene i området, herunder både nye næringsbebyggelsen for kontor og undervisning, hotell, Byscene og NOVA Spektrum.

Hva skal skje inne på området?

NOVA spektrum er opptatt av møteplasser og har dette som fokus også for all ny bebyggelse. Det vil derfor bli mange nye sosiale møteplasser utendørs. I tillegg er det fremtidens by vi skal skape. Og da må den utvikles med respekt for vår felles fremtid og fylles med det vi mennesker trenger. Dette har gitt et prosjekt med mye grønt og fokus på hva vi mennesker trenger.    

Parkgata

Parkgata er sentrumsaksen som vil forbinde Nesa med øvrige sentrumsområder. Gaten vil bli utformet på premissene for de gående, slik at det er både trygt og hyggelig å oppholde seg der. I gaten konsentreres aktivitet og handel, samtidig som det tilrettelegges for nabolagets aktiviteter. Med en blanding av funksjoner, og at gaten utvider seg til flere torg, så blir gaten et spennende sted å besøke.

Boliger

Der det i dag ligger en parkeringsplass vil det utvikles et helt nytt boligområde. Bebyggelsen er plassert som punkthus for å slippe mest mulig lys og sol inn i området. Det skaper en stor grad av variasjon og vil et område med eget særpreg

Byscenen og hotellet

Hva med et «mini» Oslo Spektrum i Lillestrøm? Sammen med hovedinngangen til NOVA Spektrum og hotell, vil en ny Byscene være et spennende tilskudd til aktivitetene i området. Byscenen planlegges med 900 seter og vil komplettere Lillestrøm som en kulturby. Hvordan det skal se ut vet vi ikke ennå, ettersom vi her ønsker vi å invitere til en arkitektkonkurranse.

Lillestrøm er regionens største knutepunkt med gode forbindelser både til Norges hovedflyplass og Oslo. I tillegg har NOVA Spektrum en rekke messearrangementer med stort behov for overnattingstilbud. Det nye hotellet er utformet med 19 etasjer og med en takterrasse som vil gi god utsikt til hele området.