ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

En sjelden mulighet til å forene sentrum og Nitelva

Nye Lillestrøm NXT vil gjøre det mulig å bringe byen nærmere Nitelva og gjøre de flotte kvalitetene og naturopplevelsene langs elvebredden mer tilgjengelig for innbyggerne i Lillestrøm.

Nitelva representerer en skjult perle i Lillestrøm. Elven har store naturverdier og et rikt naturmangfold, og omkranser store deler av byen på en elegant måte. I utgangspunktet representerer elvebredden på Lillestrømssiden en av de flotteste kvalitetene og naturopplevelsene i hele området. Dette er et område som vil skape mer trivsel og flere positive opplevelser for store og små dersom det gjøres mer tilgjengelig for innbyggerne i nærområdet.

Dessverre er Nitelva nærmest separert fra byen. Det er ingen gode forbindelseslinjer mellom sentrum og området langs elvebredden, og for de fleste innbyggerne i kommunen fremstår området som lite tilgjengelig. Undersøkelser viser også at de fleste som benytter gangstien i området, bare beveger seg et kort stykke inn på den, før de snur.

Utviklingen av Lillestrøm NXT representerer en sjelden mulighet til å forene sentrum og Nitelva, og til å gjøre området langs Nitelva lett tilgjengelig for innbyggerne i Lillestrøm.

Nitelva ved NOVA
Nitelva representerer en skjult perle i Lillestrøm. Utviklingen av Lillestrøm NXT representerer en sjelden mulighet til å forene sentrum og Nitelva på en bedre måte sammenlignet med i dag.

Les også: Et stort løft for sentrumsutviklingen i Lillestrøm >>

En integrert del av sentrumsopplevelsen

At Lillestrøm sentrum utvides helt inn til riksvei 159 blir en stor endring for Lillestrøm. Lillestrøm er i dag avgrenset av elv eller veisystemer, og det finnes per i dag ikke noe sentrumsområde med direkte tilknytning til riksveg 159. Veien fyller en viktig funksjon for fremkommeligheten i hele området. Vi mener dette lar seg forene med å gjøre herlighetene i elva og elvelandskapet til en integrert del av sentrumsopplevelsen uten hinder av dagens riksvei. Hvorfor mener vi dette?

Det er mange meninger om riksvei 159. Det har vært planer om å flytte vegen geografisk til et nytt sted ved å etablere et nytt tunnelsystem og en annen trase sammenlignet med i dag. Dette er imidlertid kostbare løsninger som eventuelt ligger mange år frem i tid, og der det per i dag ikke finnes noen omforente løsninger som det jobbes systematisk mot å få realisert. Slik vi ser det, bør Lillestrøm kunne ta i bruk elvebredden uavhengig av de løse ideene som har vært oppe til diskusjon i forbindelse med en eventuell omlegging av RV 159.

Foreslår å redusere hastigheten på RV 159 ved Nitelva

I 2022 utarbeidet Lillestrøm kommune en systemanalyse for veinettet rundt Lillestrøm. Rapporten peker på at avviklingsproblemene ved Riksvei 159 i morgentrafikken skyldes store trafikkmengder som skal inn i Rælingstunellen, og for liten kapasitet i rundkjøringen på vestsiden av Nitelva.  Systemanalysen synliggjør at det ikke er kapasitetsutfordringer knyttet til RV 159 som i seg selv er årsaken til hvorfor det er kø og saktegående trafikk når det er mange biler på veien samtidig i området.

Vårt innspill i forbindelse med utviklingen av Lillestrøm NXT er at hastigheten på RV 159 bør reduseres ettersom det vil bidra til å skape et mer innbyggervennlig område. I tillegg vil redusert hastighet gjøre det mulig å etablere en mer bymessig forbindelse til elva gjennom den nye bydelen rundt NOVA Spektrum i form av overgang i plan. Et slikt grep vil åpne byen mot Nitelva, og gjøre området mellom RV 159 og elvebredden til byens nye perle. Gjennom å gjøre det flotte området langs Nitelva tilgjengelig for innbyggerne tar vi i bruk potensialet som Nitelva og elvelanskapet representerer som et av Lillestrøms viktigste og fineste landskapsrom. Dette er ikke ulikt hva man har gjort i andre byer, men like fullt unikt basert på kvalitetene og naturopplevelsene man legger til rette for.

Lillestrøm NXT mot  Nitelva
Utviklingen av Lillestrøm NXT representerer en sjelden mulighet til å forene sentrum og Nitelva, og til å gjøre området langs Nitelva lett tilgjengelig for innbyggerne i Lillestrøm.

Å redusere hastigheten forbi den nye bydelen bør i utgangspunktet være nokså ukontroversielt. I Norge er det vanlig å operere med redusert hastighet i tettbygde strøk og sentrumsområder. I Lillestrøm er dette også tilfelle, og dette er å anse som et viktig tiltak for å gjøre områder som grenser mot tilstøtende veier mest mulig innbyggervennlige. Samtidig vil ikke en reduksjon av fartsgrensen fra 70 til 50 km/t innebære mer kødannelse. Trafikkanalysen viser faktisk det motsatte – kapasiteten øker når hastigheten på veien bringes ned. Kapasiteten på veien blir derfor ikke redusert av å senke hastigheten på veien forbi det nye sentrumsområdet. Samtidig vil de samfunnsmessige gevinstene være stor i form av at man på nytt kan bringe byen nærmere Nitelva og gjøre de flotte kvalitetene og naturopplevelsene i området mer tilgjengelig for innbyggerne i Lillestrøm.