ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

God mobilitet for alle

Mange har sterke meninger om trafikksituasjonen i Lillestrøm. Nye Lillestrøm NXT har ingen direkte påvirkning på de trafikale forholdende, men gjør det mulig å se nye løsninger.  

Over tid har det foregått en diskusjon i Lillestrøm om hvordan trafikksituasjonen i og rundt byen bør håndteres i fremtiden. Det er forståelig at det er mange og sterke synspunkter om dette temaet, ettersom gjennomgangstrafikken er en utfordring for kommunen i mangel på alternative traseer som leder trafikken utenom sentrum.

Den nye bydelen Stiftelsen NOVA Spektrum planlegger, vil ha sentral plassering med kort avstand til alt. Gangavstanden mellom Lillestrøm NXT og togstasjonen blir på bare noen minutter, og Kulturkvartalene og gågata i Lillestrøm ligger bare et steinkast unna. Dette innebærer at den nye bydelen i seg selv representerer en del av løsningen på trafikkutfordringene i Lillestrøm ved at flere kan bo, leve og jobbe i kommunen uten bruk av egen bil. 

Lillestrøm NXT messeparken
Den nye bydelen Stiftelsen NOVA Spektrum planlegger, vil ha sentral plassering med kort avstand til alt.

Les også: En sjelden mulighet til å forene sentrum og Nitelva >>

Selv om det er mange veiforbindelser rundt nye Lillestrøm NXT, så berører planforslaget i liten grad veisystemene. Samtidig stiller vi oss bak de som mener at dagens trafikale situasjon ikke er optimal. I forbindelse med våre planer har vi derfor lagt vekt på følgende i forbindelse med trafikk og mobilitet:

Det er viktig å sikre gode trafikale løsninger for Lillestrøm som tar hensyn til målet om redusert trafikk i sentrum og som prioriterer myke trafikantgrupper i sentrumsområdene. Detaljene om hvordan dette skal oppnås, har vi ikke tatt stilling til. Samtidig er det nærliggende å tenke seg at økt befolkningsutvikling i hele Lillestrøm øst over tid gjør det naturlig med bedre mulighet for kryssing av Jernbanegata sammenlignet med i dag.

Fra før er det endel «villkryssing» over Jernbanegata i form av at mange krysser veien uten at de benytter fotgjengerovergangene.

Foreslår nytt gangfelt

Behovet for å krysse veien i plan har ikke blitt mindre etter at Lillestrøm studentby i Nesgata stod ferdig høsten 2022. Med mange nye studenter i området vil det bli enda flere som faller for fristelsen til å krysse veien uten bruk av tilgjengelige fotgjengeroverganger. Vi tror derfor Jernbanegata bør ha et nytt signalregulert gangfelt. Et slikt gangfelt vil ikke påvirke trafikkavviklingen i vesentlig grad. 

Fremover kan det bli endringer når det gjelder gjennomgangskjøringen i Lillestrøm sentrum. Da vil i trafikken i Jernbanegata bli vesentlig redusert, og alle fotgjengere kan krysse gaten i et fotgjengerfelt –  på samme måte som hva tilfellet er når det gjelder sammenlignbare sentrumsområder.

Redusert hastighet på RV 159

I forbindelse med planene for nye Lillestrøm NXT anbefaler vi også redusert hastighet på RV 159 langs sentrumsbebyggelsen for å oppnå bedre bomiljøer og gjøre området mer innbyggervennlig. Selv om det blir stadig flere el-biler på veiene, så bidrar de like mye til støy og oppvirvling av vegstøv som andre biler.  Det er viktig å understreke at redusert hastighet IKKE vil påvirke kapasiteten på veien, og således verken vil medføre mer kø eller saktegående trafikk når det er mange biler på veien samtidig. Tvert i mot vil redusert hastighet på veien innebære mer og bedre kapasitet, noe som lar seg underbygge gjennom Systemanalysen Lillestrøm kommune fikk gjennomført i 2022.

Dersom man velger å opprettholde dagens 70 sone, vil det være i strid med hvordan man i andre deler av kommunen har regulert fartsgrensen i tettbebygde områder for å oppnå gode bomiljøer.

Planene for Lillestrøm NXT omfatter området rundt dagens messesenter til NOVA Spektrum. Målet er å skape en ny og levende bydel med boliger, byscene, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet.

Illustrasjonen gir et oversiktsbilde over hvilke områder som inngår i planforslaget Stiftelsen NOVA Spektrum har sendt Lillestrøm kommune januar 2023.

Les mer om planene for Lillestrøm NXT her